Quy trình ứng dụng Ozone trong chăn nuôi bò

20-09-2014

Chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện đang là ngành cung ứng cho ngành xuất khẩu. ở Việt nam có nhiều thuận lợi về thời tiết thiên nhiên nên có nhiều phương pháp c